So sánh các chương trình Canada

Danh sách các chương trình định cư

PEI NEW BRUNSWICK QUÉBEC START UP VISA SASKATCHEWAN
Tài sản Tài sản Tài sản Tài sản Tài sản
Trên $600,000 CAD Trên $500,000 CAD Trên $2,000,000 CAD $600,000 CAD
(Không cần chứng minh)
Trên $1,000,000 CAD
Ký quỹ Ký quỹ Ký quỹ Ký quỹ Ký quỹ
- - - - -
Đầu tư Đầu tư Đầu tư Đầu tư Đầu tư
Tối thiểu $150,000 CAD Tối thiểu $150,000 CAD
  • $350,000 CAD
  • Hoặc mua trái Phiếu $1,200,000 CAD
- $200,000 CAD
Độ tuổi Độ tuổi Độ tuổi Độ tuổi Độ tuổi
Dưới 55 Tuổi 21 - 59 Tuổi Dưới 65 Tuổi Dưới 55 Tuổi 21 - 54 Tuổi
Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ
IELTS 4.0 IELTS 5.0 * - IELTS 5.0 -
Trình độ học vấn Trình độ học vấn Trình độ học vấn Trình độ học vấn Trình độ học vấn
Tối thiểu bằng cấp 3 Tối thiểu bằng THPT Tối thiểu cấp 3 Tối thiểu bằng cao đẳng  Tối thiểu cấp 3
Kinh nghiệm Kinh nghiệm Kinh nghiệm Kinh nghiệm Kinh nghiệm
  • Chủ doanh nghiệp 3 năm trong 5 năm qua 
  • Hoặc Quản lý cấp cao  3 năm trong 5 năm qua 
  • Chủ doanh nghiệp 3 năm trong 5 năm qua  
  • Hoặc Quản lý cấp cao  3 năm trong 5 qua 

Quản lý cấp cao 2 năm trong 5 năm qua 

Chuyên môn các ngành phát triển
**đặc biệt ngành công nghệ cao**
Quản lý hoặc chủ doanh nghiệp 4 năm trong 10 năm qua
Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0989833010